Informasjon til menigheten

På denne siden vil du finne informasjon fra lederrådet i Filadelfia Kristiansand.

Publisert
24.1.2022
kl.
17:39

Pantsatte eiendommer

Kjære medlemmer

Vi tenker på dere og vet at det kan være krevende å forholde seg til informasjon og ulike saker som kommer i media om dagen. Media har en viktig samfunnsoppgave, men situasjonen er mer nyansert og kompleks enn det man kan få frem der.

Vi tar ansvar som lederskap for den situasjonen vi befinner oss i, samtidig vil vi alle si at vi setter menighetens beste foran våre roller og posisjoner.

Det å ikke ha mulighet til å møte dere hver enkelt der dere er, med de spørsmålene dere sitter med, oppleves vanskelig.

Informasjon rundt den økonomiske løsningen som vi ønsket å informere om på menighetsmøte 6. februar er nå ute i media. Ledere, ansatte og frivillige som er berørt er orientert, men det har ikke vært mulig for oss å samles til menighetsmøte enda, og vi beklager at mange derfor må lese dette i media.  

Bankene har fra starten av hatt pant i de ulike eiendommene til menigheten. Eiendommen i Tordenskjoldsgate er en del av løsningen, og den må dessverre legges ut for salg, men hvordan et salg av den blir gjenstår å se. Arbeidet til Shelter vil man forsøke å skjerme så langt det er mulig. Det er selvfølgelig trist at vi får slike konsekvenser og synes det er vondt at denne virkegrenen settes i en slik usikker situasjon. Vi har stor respekt for det arbeidet Jan og Monica driver og alt de og mange andre har lagt ned av engasjement, tid og krefter for å opprettholde arbeidet.

Når det gjelder Landeskogen er den også pantsatt og må legges ut for salg som en del av løsningen. Det har imidlertid ikke vært beboere der i det siste, og det har i flere perioder tidligere vært permitteringer på grunn av manglende beboere. Rammevilkårene og behov for den type omsorgsplasser har endret seg. Nye tilbud er bygget opp og rusomsorgen praktiseres på andre måter i dag enn når vi startet på Landeskogen. Det har derfor vært usikkerhet rundt behovet for eiendommen videre til dagens formål.

Vi kan ellers bekrefte at det ikke er andre eiendommer som må selges som en del av den løsningen som er inngått med kreditorene.

Dette er ment som en foreløpig orientering og utfyllende kommentar til det som kom frem i media. Vi håper så mange som mulig deltar på menighetsmøtet. Der vil det bli orientert om arbeidet som pågår og prosessen videre.

Publisert
14.1.2022
kl.
16:43

Bekreftet løsning

Kjære menighet,

Det er med stor glede vi nå kan melde at det er ferdigforhandlet en avtale som sikrer videre drift.

For kort tid siden kom bekreftelsen på plass for samlet økonomisk løsning som sikrer Filadelfia konsernet videre.

Avtalen som gav Filadelfia konsernet et amnesti i forhold til betjening av sine finanskreditorer, utløp 31. desember 2021. Avtalen ble ikke akseptert forlenget. Det har vært jobbet intenst de siste ukene for å få til en løsning. Gleden er derfor nå stor over at eksterne partnere har bidratt med kapital, og de lokale finanskreditorene frafaller krav, slik at det nå er mulig å betjene første prioritets panthaver videre.

Vi er svært takknemlig til kreditorene for den forrige avtalen, den gjorde det mulig for oss å drifte gjennom 2021.

Det har vært krevende å skulle kombinere utvikling av nye forretningsområder, i helt nye fasiliteter, parallelt med den veksten og utviklingen vi sammen har klart å skape i menigheten. Vi er svært takknemlig for de partene som nå har bidratt til en løsning, samtidig som det smerter oss at vi ikke har klart å stå ved alle våre forpliktelser.

Vi er og svært takknemlig for alle som tidligere og nå har bidratt med små og store gaver. Dette er til stor oppmuntring og hjelp, samtidig som vi ser med alvor på den oppgaven som ligger foran oss med å skape en bærekraftig drift.

Det varmer å se hvordan menighetsfellesskapet fungerer og hvordan dere viser omsorg for hverandre, til tross for krevende tider og nedstengning på grunn av pandemien. Vi ser frem til igjen å kunne samles. Via nettside og ellers sosiale medier vil vi informere mer om møteaktivitetene som vi planlegger å gjenoppta fra og med kommende uke.

Mvh Eldsterådet

Publisert
14.1.2022
kl.
13:00

Fortsatt dialog

Kjære menighet,

Vi vet mange er spente på situasjonen og lurer på hva som skjer. Vi vil bare melde om at vi fortsatt er i en god og konstruktiv dialog med partene, og håper å komme tilbake med mer informasjon så snart som mulig.

Publisert
7.1.2022
kl.
13:00

Den finansielle situasjonen

Kjære menighet,  

Som dere er godt kjent med er vi i en krevende fase, og vi har slitt med å få til en bærekraftig forretningsdrift og dermed betjening av gjelden i det nye konferansesenteret Q42.

Som opplyst førte ikke forhandlingene i høst frem. Inn mot årsskiftet har vi jobbet intenst for å finne en løsning, og i romjulen var det positive signaler fra alle parter rundt en ny skisse. Denne skissen innebærer både frisk kapital fra nye partnere og en delvis gjeldssanering. De siste dagene har det vist seg å være mer komplisert og tidkrevende å få alle deler av løsningen på plass, og det forhandles nå rundt nye tilpasninger i håp om å komme i mål.

Som tidligere informert, kan oppbud være konsekvensen dersom forhandlingen ikke fører frem. Vi har likevel et fortsatt håp om å komme i mål med en avtale.

Hvilke konsekvenser et eventuelt oppbud måtte få for konsernet for øvrig og selve foreningen Filadelfia, avhenger av en eventuell videre prosess med Bo-bestyrer og kreditorer, og det vil vi uansett måtte komme tilbake til om det skulle bli det endelige resultatet.

Vi beklager på det sterkeste den situasjonen som er oppstått. Dette er en krevende situasjon for alle involverte, og vi vet at mange kjenner på en stor usikkerhet. Vi er takknemlig for alle som har bidratt så langt, og håper for alle parter sin del at vi klarer å lande en løsning.

Vi vil komme med en ny oppdatering så snart vi har noe mer konkret, mest sannsynlig noen dager ut i neste uke.

På menighetsmøtet den 13. desember ble det signalisert et nytt menighetsmøte i januar. Dette er nå satt til 6. februar hvor også Ad-Hoc gruppen vil delta. Vi vil derimot på kort varsel innkalle til et ekstraordinært menighetsmøte dersom den finansielle situasjonen tilsier det. Dersom smittevernreglene er som i dag vil et slikt møte bli en kombinasjon av et fysisk møte og en digital løsning.

Vi takker for all støtte som er kommet til menigheten, hilsninger og forbønn fra enkeltpersoner og menigheter lokalt og nasjonalt. Vi oppmuntres av den omsorg medlemmer viser for hverandre og det engasjementet som synliggjøres for menigheten. Vi er også rørt over den unisone viljen som framkom på menighetsmøtet i desember til å bevare menigheten samlet, dette til tross for mange følelser og skuffelser.

Publisert
30.12.2021
kl.
15:00

Ekstern ressursgruppe er i gang

En ekstern ressursgruppe, kalt Ad-hoc gruppen er nå etablert og godt i gang med sitt arbeid. Vi vil her informere om gruppen, dens mandat og om prosessen som er planlagt fremover.

Det er på det rene at menighetens virksomhet har vokst vesentlig de seneste årene, noe som også har ført til et behov for blant annet å se på hvordan arbeidet er organisert, ledelsesstruktur med mer. Lederrådet (Eldsterådet) har vurdert behovet for ekstern bistand, og den siste tiden har de ansatte uttrykt et klart ønske om dette. Den 15. desember tok Lederrådet kontakt med Personalrådet i Pinsebevegelsen for å starte prosessen med å etablere en ekstern ressursgruppe. Tirsdag 21. desember ble det sendt en formell bestilling. Når bestillingen ble sendt var det enighet om en arbeidsgruppe som de involverte hadde godkjent og gitt legitimitet. Gruppen hadde sitt konstituerende møte den 22. desember. Den 28. desember møttes gruppen igjen hvor de ferdigstilte en detaljert prosessplan og startet med de første intervjuene.

Gruppens medlemmer

Ad-hoc gruppen er satt sammen av personer fra Meklingsrådet i Pinsebevegelsen, en menighetsveileder, samt en ressurs utenfor pinsebevegelsen. Følgende personer er med:  

Sigmund T. Kristoffersen (leder for gruppen)

Er utdannet vernepleier og har vært leder av en rusmiddelinstitusjon i Stavanger kommune og Sandnes Pro-Service A/S (vernet bedrift). Pastor og menighetsplanter i Betel Hommersåk i 30 år. Leder av Pinsebevegelsen i 9 år. Har for øvrig vært leder av Tilsynsrådet og STIP utvalget i Pinsebevegelsen. Er for tiden pensjonist, forkynner og menighetsveileder.

Øivind Augland (medlem)

Han har vært pastor og menighetsplanter i den Evangelisk Lutherske Frikirke i 30 år, i en periode var han tilsynsmann på regionalt plan. Gjennom xpand Norge AS har han arbeidet med lederutvikling og organisasjonsutvikling i menigheter og organisasjoner over flere år. Øivind er utdannet innen media fra Gimlekollen Mediesenter og Can.teol fra Menighetsfakultetet i Oslo.

Mariane Borge Skakstad (medlem)

Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier og familieterapeut. Er medlem i Filadelfiakirken i Drammen og har i tre år vært medlem av Meklingsrådet i Pinsebevegelsen. Har arbeidet ved Modum Bad i 21 år, som miljøterapeut, terapeut, nestleder og for tiden som avdelingsleder.

Ad-hoc gruppen kommer ikke til å være i kontakt med media, eller på noen måte uttale seg om prosessen utad. De vil ha fokus på sitt mandat og arbeide i henhold til dette frem til rapporten er levert.

Gruppens mandat

Gruppen som skal bistå menigheten er gitt et relativt bredt mandat. Mandatet må forstås i lys av bakgrunnen for bestillingen, som er at to medlemmer av Lederrådet har trukket seg og peker på utfordringer ved lederkultur, struktur og ledelsesforståelse. Hvor dypt og bredt gruppen skal jobbe må veies opp mot tidsbruk og ressurser, og behovet for å komme med noen anbefalinger innen rimelig tid.

Ad-hoc gruppen står selv fritt til å avgjøre metodetilnærming og strukturere prosessen.

De skal blant annet gjøre en kartlegging av lederstruktur, lederkultur og ledelsesforståelse jfr. grunnlaget for bistanden, herunder: valg, ansettelser, vedtak og forankring, habilitet, rolleavklaring, formelle og uformelle maktstrukturer og andre elementer som måtte dukke opp og som krever en beskrivelse. De har mulighet til å gjøre bruk av ressurspersoner der ytterligere kompetanse er nødvendig. De vil så utarbeide rapport til menigheten ved Eldsterådet med bakgrunn i kartleggingen, herunder å gjennomgå og vurdere funn og fremme konkrete forslag til tiltak. De vil og se på implementering av eventuelle tiltak som foreslås, samt bistå med informasjon om prosessen underveis.

Prosessen

Ad-hoc gruppen har strukturert arbeidet sitt i 5 faser, der fase 1 allerede er gjennomført. Gruppen har som mål å være ferdig med sitt arbeid og ferdigstille en rapport før påske 2022. Videre oppfølging vil foregå ut 2022.

Fase 1: Avklaring

Fase 2: Intervjuer

Fase 3: Rapport

Fase 4: Overlevering

Fase 5: Oppfølging

Rapport

Ad-hoc gruppen vil ut fra sitt arbeid og i henhold til sitt mandat utarbeide en rapport til menigheten. Rapporten vil bli levert til menigheten ved Lederrådet som formelt har bestilt rapporten. Lederrådet er det organet som har det øverste ansvaret for den operative ledelsen av menigheten, og dermed også har ansvaret for å sikre en god prosess, en grundig vurdering av rapporten og iverksette eventuelle endringer. Ad-hoc gruppen vil i tråd med det mandat de er gitt, og i samarbeid med Lederrådet sørge for at ansatte og menigheten får del i en overordnet rapport som peker på eventuelle vesentlige funn og anbefalinger. Når rapporten foreligger planlegges det en videre prosess der både ansatte og menighetsmøte vil være involvert.

Pressekontakt

I forbindelse med det pågående arbeidet til Ad-hoc gruppen har menighetens ledelse valgt å knytte til seg en ekstra ressurs for å være tilgjengelig for media og svare på spørsmål. Lasse Rosten har takket ja til denne oppgaven og vil være menighetens pressekontakt frem til Ad-hoc gruppen har fullført sitt oppdrag. Han var ansatt i Filadelfia som administrativ leder fra 2003 og frem til 2017 og hadde i deler av den perioden også rollen som pressekontakt. Lasse er derfor godt kjent med menigheten og oppgaven, og vi er glade for at han har sagt seg villig til å bistå i denne fasen. Han kan nås på epost: lrosten@me.com eller på tlf 992 51 500.

I den grad media ønsker å snakke med Pinsebevegelsen sentralt vil daglig leder Ingunn Ulfsten være tilgjengelig. Hun kan nås på epost: ulfsten@pinsebevegelsen.no eller tlf 920 26 526.

Alt som omhandler det finansielle og forretningsdriften i Q42 er det styreleder i Filadelfia Kristiansand AS, Billy Øksendal som er pressekontakt for. Han kan nås på epost: billy@omanage.no eller tlf 990 90 970.

Publisert
30.12.2021
kl.
8:00

Pressemelding: Økonomisk løsning for Filadelfia konsernet

Det foreligger nå en skisse til økonomisk løsning som gir konsernet driftsgrunnlag videre i 2022. Skissen skal imidlertid godkjennes av alle parter, noe som grunnet ferieavvikling i jule- og nyttårshelgen mest sannsynlig ikke er ferdigstilt før rett over nyttår.

Begrensningene som følge av Covid-19 er fortsatt en utfordring både for menigheten og Kristiansand Kongressenter AS. Muligheten til å ha møter og arrangementer er sterkt begrenset, og det er uvisst hvor lenge dette vil vare. Det er derfor iverksatt permitteringer i konsernet for å redusere kostnader så mye som mulig i ukene som kommer.

Publisert
21.12.2021
kl.
22:45

Informasjon til menigheten og andre berørte

Menighetsmøtet

Den 13.12.2021 ble det avholdt menighetsmøte i Filadelfia Kristiansand. Der ble det informert om den krevende finansielle situasjonen som menigheten og konsernet befinner seg i. I samme møte orienterte hovedpastor Thor-Harald Evenstad om at han har sagt opp sin stilling, og dermed også fratrer som medlem i Lederrådet (også kalt Eldsteråd). Jan Kjosavik orienterte også om at han har trukket seg fra Lederrådet, men fortsetter som medpastor og ansvarlig for Shelter bo- og integreringssenter. Thor-Harald og Jan sier dette har vært to uavhengige prosesser, men begge angir menighetens lederstruktur og lederkultur som noe av begrunnelsen for sine beslutninger.

Vi beklager på det sterkeste at de velger å fratre. Vi skulle ønske at begge fortsatte i sine roller, men respekterer avgjørelsen og ser at det har vært ulike syn på hvordan deler av arbeidet skulle ledes. Vi takker for det flotte arbeidet de har gjort. Alle er dypt takknemlige for at Jan og Thor-Harald fortsatt vil bidra i menighetens arbeid, Thor-Harald som aktivt menighetsmedlem, og Jan i sin rolle som pastor og leder for Shelter.

Økonomi

Ledelsen har fått med seg noen ressurspersoner som jobber med den finansielle situasjonen. Det er etter menighetsmøtet på nytt søkt Eiendomskreditt om noe utsettelse for å få litt mer tid til å jobbe med løsninger. I motsetning til øvrige kreditorer står Eiendomskreditt fast på sin beslutning og krever ordinær betjening av gjeldsposten fra januar 2022.

Det jobbes med ulike løsninger. Det handler i hovedsak om å søke partnere som kan bidra med kapital for å betjene Eiendomskreditt. En god løsning rundt dette vil gi oss ro og tid til å rigge oss mer robust både på eiersiden, og til å jobbe fram en bærekraftig modell for fremtiden.

Ledelse

Det har vært jobbet aktivt med å etablere en gruppe med eksterne ressurspersoner som skal se på lederstruktur med mer. Målet er å ha gruppen på plass innen utgangen av 2021, slik at de kan komme i gang med sitt arbeid så snart som mulig på nyåret. Lederrådet i menigheten har tatt ansvar for å få denne gruppen på plass. Valget falt på å benytte seg av Pinsebevegelsens overordnede struktur og organer, i tillegg til kompetanse fra andre sammenhenger. Det er nå sendt en formell bestilling i henhold til gjeldende prosedyrer. Hovedpastorene og de to som har trukket seg fra Lederrådet har fått uttale seg om sammensetning av gruppen. Dette har vært viktig for å sikre at gruppen har nødvendig legitimitet og tillit.  

Hvor lang tid gruppen vil bruke på sitt arbeid er det per i dag for tidlig å si. Det som er klart, er at det blir satt en tidsplan med en målsetning for når de skal ferdigstille sitt arbeid. Det vil også bli definert konkret hvilke rapporter og eventuelle andre verktøy som kommer ut av denne prosessen, og hvordan dette skal brukes for å videreutvikle menighetens arbeid og lederstruktur.

Permitteringer

Det er sendt ut generelt permitteringsvarsel til alle ansatte i menigheten. Dette kan bli justert noe i henhold til de til enhver tid gjeldende restriksjoner i forbindelse med Covid-19 og menighetens aktivitetsnivå. Hvorvidt nedstengninger grunnet Covid-19 fører til permitteringer i noen av aksjeselskapene i konsernet avgjøres av styre og ledelse i hvert enkelt selskap.

Informasjon

For å sikre en lett tilgjengelig, åpen og helhetlig informasjon til menigheten og øvrige involverte vil det bli orientert om situasjonen via nyhetsoppdateringer her på nettsiden.

Media

Spørsmål fra media rundt den eksterne arbeidsgruppen sitt arbeid kan rettes til daglig leder i Pinsebevegelsen, Ingunn E. Ulfsten.

Avslutningsvis

Som lederskap vil vi beklage på det sterkeste den situasjonen som er oppstått. Det har vært en spennende og krevende vekstfase med mye nyskaping og stort engasjement fra mange. Vi som ledelse er imponert over den helhjertede og store innsatsen som mange ansatte og hundrevis av frivillige har lagt ned i en årrekke. Mye flott virksomhet er skapt, og mange mennesker har fått hjelp. Samtidig har vi ikke strukket til, eller klart å organisere arbeidet optimalt. Det er ikke til å legge skjul på at deler av de satsningene som vi har stått for har vært forbundet med risiko.

Ulike vurderinger er gjort og vi har foretatt ulike strategiske valg, både innen forretningsvirksomhet og innen selve menighetsarbeidet. På visse områder har vi nådd våre mål, og på andre områder er det åpenbart at vi ikke har lykkes. Vi jobber nå for å løse den akutte krisen som har oppstått.

Situasjonen er krevende, og utfallet er per i dag ikke gitt. Vi vil til slutt uttrykke takknemlighet for at ulike ressurspersoner nå bidrar både på det finansielle med forretningsvirksomheten, og med det strukturelle innen ledelse og drift.

Til slutt vil vi også takke alle frivillige og ansatte som står på i en krevende fase nå. Vi jobber for og håper menigheten skal komme styrket ut av dette. Vi er også veldig takknemlig for alle internt og eksternt som tilkjennegir at de ber for situasjonen.

Med vennlig hilsen
Menighetens Lederråd