Vår visjon:

Vi vil være en åpen, ærlig og inkluderende menighet som ...

... elsker Gud og mennesker

... ser mennesker komme til tro og følger Jesus hele livet

... lar Den Hellige Ånd fylle oss med kjærlighet og kraft, for at Guds rike skal bli synlig

Vi vil være:

En åpen og ærlig menighet som er raus i møte med hverandres liv og sårbarhet, som våger å vise svakhet ved å leve ekte og gjennomsiktig. Vi vil ha Jesus i sentrum og familien som forbilde for det store menighetsfellesskapet.

En inkluderende menighet som forkynner og viser at evangeliet om Jesus er for alle mennesker. Og som med Jesu kjærlighet, nåde og sannhet, sammen hjelper mennesker til å finne sin plass i fellesskapet. En menighet som strekker sine hender ut og møter samfunnsbehov og rommer dette i menigheten.1

1) 1. Timoteus 2,1–4, Romerbrevet 5,18 og Filipperbrevet 4,5.

En menighet som er et trygt hjem for mennesker med ulik bakgrunn fra alle generasjoner. Vi vil være et åndelig kraftsenter der bønn, lovsang og relasjonen med Jesus er motoren. Menigheten samles i det store fellesskapet og i hjemgrupper.

En menighet som elsker Gud fordi han elsket oss først og har skapt oss i sitt bilde, til relasjon med Han.2, 3 En menighet som står på Guds ord og tror at summen av Guds ord er sannhet, og at det er virksomt og skaper det det nevner.4

2) 1. Johannes 4,19.

3) Matteus 22,37 og Romerbrevet 12,1.

4) Salmens bok 119,106 og Hebreerbrevet 4,12.

En menighet som tjener og elsker vår neste som oss selv og viser dette i praksis.5 For å gjøre dette, vil vi aktivt jobbe sammen med andre menigheter, organisasjoner og instanser.

5) Matteus 22,39 og Johannes 15,13.

En menighet som ser mennesker komme til tro på Jesus, få en ny retning for livet, bli døpt og tillagt menigheten. Vi vil aktivt drive misjon ved å utruste og sende ut enkeltmennesker og spre evangeliet gjennom prosjekter og media.

En menighet som følger Jesus ved å leve i nær relasjon til Han, som tar opp sitt kors og lever ut hans liv i sin hverdag6. Vi vil skape Jesus-sentrerte fellesskap hvor vi disippelgjør hverandre. Vi vil inspirere til å fylle ulike posisjoner i samfunnet7. Vi erkjenner vår avhengighet av Jesus og vil leve etter Joh. 15,5.8

6) 1. Johannes 2,6.

7) Vi ønsker å fylle roller i samfunnet både som enkletmennesker og felleskap.

8) Johannes 15,5: «For uten Meg kan dere intet gjøre».

En menighet som gjennom tette relasjoner, omsorg og støtte, utfordrer og hjelper hverandre til å følge Jesus hele livet. En menighet hvor mennesker i alle generasjoner og i ulike livssituasjoner skal oppleve seg elsket, inkludert og betydningsfulle i fellesskapet.

En menighet som har forventning om Den Hellige Ånds ledelse og fylles av hans kraft9 slik at Guds rike10, spres gjennom ord og handling i våre nære omgivelser, vår nasjon, og videre ut i ulike deler av verden. En menighet som bygger nettverk og står i tett relasjon til andre menigheter, og som utruster og deler våre ressurser.

9) Apostlenes gjerninger 1,8 «Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere …»

10) Guds Rike: «som allerede er, men ennå ikke er fullendt:»

En menighet som ser Guds Rike vokse i den enkelte, og gjennom Åndens liv og gaver berører fellesskapet og samfunnet rundt oss.11

11) Jesaja 61,1–11 «Herrens ånd er over meg. For han har salvet meg for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse, for å forbinde dem som har et knust hjerte …»

Bli med

Det er plass til deg! Uansett om du har vært kristen hele livet, eller om du aldri har vært på en gudstjeneste før, er du hjertelig velkommen i Filadelfia.